شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

آزمایشگاه های فیزیک در طیقه هم کف ساختمان شماره 2 (پزشکی قدیم) واقع شده است . این آزمایشگاه شامل قسمتهای مشروحه زیر میباشد:

1-  آزمایشگاه فیزیک یک و پایه یک شامل آزمایشگاههای گرما و حرارت و مکانیک در دو قسمت مجزا به مساحت 100 متر مربع، مختــص کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و کشاورزی  .

2-  آزمایشگاه فیزیک دو و پایه دو شامل آزمایشگاههای الکتریسیته و مغناطیس در دو آزمایشگاه به مساحت تقریبی 100 متر مربع ، مختص کلیه رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه و کشاورزی .

3-  آزمایشگاه تخصصی رشته فیزیک شامل آزمایشگاه فیزیک جدید ، آزمایشگاه اپتیک و آزمایشگاه هسته ای که هرسه در یک آزمایشگاه به مساحت 100 متر مربع برگزار میشود .

4-  آزمایشگاه فیزیک پایه سه مختص رشته های فیزیک که در آزمایشگاه فیزیک یک برگزار میگرد .

5-  آزمایشگاه فیزیک پایه دو مختص رشته های فیزیک که در آزمایشگاه فیزیک دو برگزار میگردد .