دوشنبه 6 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

گروه شیمی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:دکتر مجید رمضانی

مرتبه علمی:استادیار

سوابق آموزشی

کارشناسی: 22سال

کارشناسی ارشد:6سال

دکتری: 4سال

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات (WOS):   30

تعداد مقالات (ISI-Listed):   -

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 2

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 3

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 52

سوابق اجرایی

-مدیر کل پژوهش دانشگاه

-مدیر گروه شیمی