شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 

دکتر ابوالفضل سعیدی فر مدیرگروه ریاضی و آمار

ساعت/روز

30/9-8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/15

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

 حضور

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

سه شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

حضور

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

پنج شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

-