شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 گروه ریاضی و امار

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل سعیدی فر                                                                                                 

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : آمار

کارشناسی ارشد : آمار ریاضی

دکتری : آمار

 

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات :4 (ISI (WOS

تعداد مقالات : ISI-Listed 1

تعداد مقالات علمی - پژوهشی :  4

تعداد کتاب تالیف و ترجمه : 3

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته : 2

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارهای ملی و منطقه ای : 7

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی : 2

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه آمار