پنجشنبه 1 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

 گروه فیزیک

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: عباس مختاری

مرتبه علمی: استادیار پایه 22

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: فیزیک

کارشناسی ارشد: فیزیک

دکتری: فیزیک ماده چگال- دانشگاه شفیلد انگلستان

 

سوابق پژوهشی: -

تعداد مقالات ISI (WOS): -9

تعداد مقالات ISI-Listed: -

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -1

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:2

 تعداد ثبت اختراع:

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: -

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 6

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: - 14

سوابق اجرایی:

- معاون دانشکده فنی مهندسی

-رییس دانشکده علوم

-رییس دانشکده علوم ومهندسی

-رییس دانشکده علوم

-مدیر مجتمع قائم مقام فراهانی

-مدیر مرکز کامپیوتر دانشگاه