شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

  

 

دکتر مجید رمضانی مدیر گروه شیمی

ساعت/روز

30/9-8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/15

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

 حضور

حضور

حضور

 

-

 -

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

-

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

-

پنج شنبه

حضور

حضور

-

-

-

-