شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

 

دکتر بهروز شجاعی سعدی مدیر گروه زیست شناسی

ساعت/روز

30/9-8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/15

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

کلاس

 کلاس

یک شنبه

کلاس

کلاس

-

-

حضور

کلاس

دو شنبه

حضور

حضور

-

-

حضور

-

سه شنبه

کلاس

حضور

-

-

حضور

-

چهار شنبه

حضور

-

-

-

حضور

-

پنج شنبه

حضور

کلاس

-

-

-

-