پنجشنبه 1 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

نام: بهروز                                                                                                                                                  

نام خانوادگی: شجاعی سعدی    

مرتبه علمی : مربی

   

سوابق آموزشی

کارشناسی : میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد : میکروبیولوژی

دکتری تخصصی : قارچ شناسی

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی - پژوهشی : 5

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  3

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  10

 

سوابق اجرایی

- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی : 8 سال

- مدیر گروه میکروبیولوژی: 12 سال

- معاونت دانشکده علوم پایه : 1 سال