دوشنبه 6 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

 

1-  کپی شناسنامه از صفحه اول ودوم  وصفحه توضیحات    1سری     رشته علوم پزشکی     2سری

2-کپی کارت ملی       1سری

3- (3قطعه عکس 4در3)  تمام رخ . ضمناً برای خواهران با حجاب کامل اسلامی (مغنعه)وبدون آرایش

4- سند پذیرش:     ورودی 88 وبه بعد سند پذیرش از بایگانی  2نسخه (ساختمان آموزش "ساختمان شماره 2")

5- مدرک پایه از بایگانی (ساختمان آموزش .ساختمان شماره 2)با مهر برابر با اصل بایگانی وتاییدیه تحصیلی ،" بایگانی ساختمان شماره2"

6- تمبر 2 عدد    از بانک ملی جلوی درب دانشگاه

7-  کپی از فرم 5 (اعلام نمره) مربوط به دانشجویانی که در ترم آخر معرفی به استاد یا کار آموزی یا پروژه دارند(مربوط به مقاطع کاردانی وکار شناسی)

8 -کپی از فرم چک لیست صدور گواهینامه موقت

فیش بانکی :(از بانک ملی جلوی درب ورودی دانشگاه  شماره حساب سیبا در بانک اعلام شده است)

کاردانی                                          70000ریال

کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته             150000  ریال

کارشناسی ارشد                          170000 ریال

دکترا                                       290000ریال

در صورت داشتن وام سازمان یا دولت کپی از برگه مالی الزامی است

دانشجویان ارشد ودکترا: کپی از صورتجلسه دفاع به همراه اصل صورتجلسه الزامی است .دانشجویان ارشد درصورت داشتن نمره مقاله ارایه فرم نمره مقاله الزامی است.

 دانشجویان دکترا ارایه گواهی امتحان جامع وگواهی با نمره قبولی یکی از دوره های زبان خارجی الزامی است.

در صورت داشتن : معادل سازی –مرخصی بدون احتساب-میهمانی ماده 55-میهمانی ماده 24-گرفتن مجوز از"بایگانی ساختمان شماره 2"الزامی است.

رشته های علوم پزشکی :معادلسازی 2سری کپی گرفته شود.

دانشجویانی که :انتقال دایم یا میهمانی دائم دارند (گرفتن مجوز از طریق سایت از اتاق نقل وانتقلات دانشجویی"ساختمان امور دانشجویی ساختمان شماره 4"الزامی است).