دوشنبه 6 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

 

دکتر بهروز شجاعی سعدی مدیر گروه زیست شناسی

ساعت/روز

30/9 - 8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/5

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

حضور

حضور

-

حضور

کلاس

 حضور

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

سه شنبه

کلاس

کلاس

-

کلاس

کلاس

حضور

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

پنج شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

-

 

 

دکتر ابوالفضل سعیدی فر مدیرگروه ریاضی و آمار

ساعت/روز

30/9-8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/15

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

 حضور

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

سه شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

حضور

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

-

حضور

حضور

پنج شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

-

 

 

 

دکتر حمیدرضا مهاجرانی مدیرگروه تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

ساعت/روز

30/9-8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/15

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

-

حضور

حضور

-

-

-

یک شنبه

-

حضور

حضور

-

-

-

دو شنبه

-

حضور

حضور

-

-

-

سه شنبه

-

حضور

حضور

-

-

-

چهار شنبه

 

-

-

-

-

-

پنج شنبه

-

-

حضور

حضور

حضور

-

 

 

 

 

دکتر مجید رمضانی مدیرگروه شیمی

ساعت/روز

30/9-8

9/45-12

13-14/30

14/45-16/15

16/30-18

18/15-19/45

شنبه

 حضور

حضور

حضور

 

-

 -

یک شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

-

-

دو شنبه

حضور

حضور

حضور

-

-

-

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

-

چهار شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

-

پنج شنبه

حضور

حضور

-

-

-

-