شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته   1393

ردیف

دانشکده

عنوان طرح

مجری

همکاران

اعتبار

چکیده

1

پایه

بررسی علل رخداد انواع اشتباهات دانش آموزان دوره متوسطه در حل مسائل کلامی ریاضی

مجید حق وردی