شنبه 17 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

فرم قرارداد داخلی دانشجویان دکتری پژوهش محور

 

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
 

یکشنبه 17 آبان 1394

 

فرم های طرح های پژوهشی

 

عنوان

ناریخ بارگزاری

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی

سه شنبه 4 شهریور 1393

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

چهارشنبه 5 شهریور 1393

فرم قرارداد طرح پژوهشی

چهارشنبه 5 شهریور 1393

فرم تعهد ارایه مقاله طرح

یکشنبه 17 آبان 1394

فرم سخنرانی طرح

چهارشنبه 5 شهریور 1393

فرم صفر خام

چهارشنبه 5 شهریور 1393

فرم الف شناسنامه طرح پژوهشی

چهارشنبه 5 شهریور 1393

 

فرم های شرکت در کنفرانس های خارجی

 

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی

یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

 

فرم های چاپ مقاله در مجلات

 

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم جدید تشویقی مقالات

دوشنبه 21 دی 1394

آدرس دهی مقالات

سه شنبه 1 دی 1394

 

فرم پژوهانه

 

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه

پنج شنبه 17 دی 1394

 

فرم مجوز کارگاههای داخلی

 

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های داخلی

سه شنبه 29 اردیبهشت 1394