پنجشنبه 1 آبان 1399
 انتخاب وب سایت

عقد قرار داد طرح پژوهشی

آخرین بروزرسانی اسفند94

ردیف

دانشکده

عنوان طرح

مجری

همکاران

اعتبار کل

1

پایه

مطالعه ارتباط شاخص های راندیک ، وینر ، بالابان و اسزگد با ظرفیت گرمایی ،آنتروپی،انرژی گرمایی و تابع توزیع اکتانول - آب مشتقات بنزن سولفونامید

فاطمه شفیعی

ابو الفضل سعیدی فر

59500000

2

کشاورزی

بررسی اثرات تبوفنوزاید و کروموفنوزاید و لوفوکس رویMetarhizium anisopliae در کنترل.Oryzophilus surnamensis L

سید مهدی نبئی

سعیده لونی عزت الله صداقت فر

82150000

3

فنی

دستگاه کود پاش و بذر پاش(سانتریفوژ)توسط نیروی کششی (بدون نیاز به موتور)

سید علیرضا مهاجرانی

علیرضا نظام آبادی محمد مسلمی

50000000

4

فنی

تحلیل ارتعاش آزاد ورق متوازی الا اضلاع تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت کرنش محدود با شرایط مرزی مختلف

سعید جعفری مهرآبادی

مصطفی فراهانی

99775000

5

فنی

توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس DEA فازی جهت اندازه گیری و بهبود کارایی گروه های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حسین خدادادی

کاوه خلیلی

100000000

6

پایه

تهیه و شناسایی نانو ذرات سرامیکی تیتاناتی در تجزیه فتوکاتالیتیکی رنگ های آزویی

مجید رمضانی

مصطفی حسین پور

97500000

7

فنی

نقش معماری محیط (طبیعی و مصنوعی) دانشگاه بر سر زندگی دانشجویان( نمونه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

مرجان خانمحمدی

 

99000000

8

فنی

پایه پرچم تلسکوپی با مکانیزم چرخش خود تنظیم نسبت به سرعت و جهت باد

علیرضا نظام آبادی

محمد مسلمی

49500000

9

انسانی

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی سالم بر سلامت جسمی،روانشناختی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

فیروزه زنگنه مطلق

فاطمه عباسی سارا ابراهیمی

70000000

10

پزشکی

احداث کلکسیون (آموزشی - تحقیقاتی) گیاهان دارویی دانشکده داروسازی

فاطمه قنبری

غلامرضا نادری سعید چاووشی جلال عبدی

48600000