يکشنبه 5 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

1_ آشنایی با مفاهیم اولیه سلول های بنیادی و شناخت عملکرد آنها

2_آشنایی با کاربرد های سلول های بنیادی در تحقیقات و درمان

3_نگاهی به دستاورد های سلول های بنیادی در آینده

 4-سخنرانی و بررسی امواج پارازیت و تاثیر آن  روی بدن انسان که توسط دکتر مهاجرانی در تاریخ 30/9/94 با شرکت دانشجویان

و حضور ریاست دانشکده علوم پایه آقای دکتر منصوری و مدیر محترم گروه زیست شناسی آقای دکتر شجاعی و حضور اساتید

گرامی آقای دکتر غفار جباری و آقای دکتر زرنگارپور برگزار گردید.

هدف از برگزاری این سخنرانی آشنایی دانشجویان با انواع امواج پارازیت و تاثیرات سلولی و مولکولی بر بدن انسان و آشنایی با بیماری های مربوطه و پیشگری از آنها.